Wiek emerytalny
Wiek emerytalny w Polsce

wiek emerytalny w polsceWiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest różny, wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj więcej o wydłużeniu wieku emerytalnego >>


Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje niezależnie od długości przebytego okresu składkowego i nieskładkowego.

Osoby urodzone przed 01.01.1949r.

Warunki przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r., uregulowane są w art. 27, art. 27a oraz art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz.1227), zwanej dalej ustawą emerytalną.

Przepis przewiduje możliwość nabycia uprawnień emerytalnych przez kobiety, które udowodniły co najmniej 20 lat składkowych i nieskładkowych oraz mężczyzn legitymujących się stażem składkowym i nieskładkowym w wymiarze co najmniej 25 lat.

Osoby urodzone po 01.01.1949r.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), bez względu na liczbę udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli w dniu ukończenia tego wieku pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, a podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez jakikolwiek okres czasu, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę zamiast pobieranej renty.

W latach 2009-2013 emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym mogą uzyskać tylko kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. Mężczyźni urodzeni w 1949r. i później ukończą przewidziany dla nich powszechny wiek emerytalny 65 lat najwcześniej 1 stycznia 2014r. i dopiero wówczas będą mogli ubiegać się o taką emeryturę.


Wydłużony wiek emerytalny?? czytaj więcej>>